Algemene gebruiksvoorwaarden – Diensten

Klantenservice

Heb je een vraag?

Welkom bij PaintDeals.com! Door het gebruik van dit platform en de daaropvolgende beschikbaarheid en daarmee samenhangende tools, aanvaardt u de volgende voorwaarden , waaronder begrepen de voorwaarden die beschikbaar zijn via hypertext link , en de beginselen van PaintDeals.com . De term ” Voorwaarden ” omvat deze gebruiksvoorwaarden , de algemene voorwaarden ” service provider ” en de algemene voorwaarden ” service aanvrager “.

Je kunt de Algemene Voorwaarden voor aanvragers , die van toepassing zijn op elke persoon om een serviceaanvraag , ook terugvinden op de website.

Tenslotte zijn de Algemene Voorwaarden voor de dienstverleners van toepassing op een ieder die als dienstverlener is geregistreerd op PaintDeals.com ; Zij kunnen derhalve hun dienstenaanbod op het platform aanbieden en daarop reageren.

PaintDeals.com is een BV met hoofdzetel op het adres Straatsburgdok Noordkaai 3 , 2030 Antwerpen , met BTW-nummer BE0766834389.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van PaintDeals.com .be. PaintDeals.com behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en op elk moment , informatie toe te voegen , te wijzigen , wanneer te werken of te verwijderen .

 1. Definities

1.1. Voor de toepassing van deze Voorwaarden hebben de onderstaande termen respectievelijk de volgende betekenis (waarbij verwijzingen naar het enkelvoud tevens een verwijzing naar het meervoud inhouden):

 • PaintDeals.com : het portaal voor toegang via www.PaintDeals.com
 • Opdracht : een omschrijving van taken of van een dienst tegen vergoeding door een Dienstverlener op verzoek , via PaintDeals.com , van een dienstaanvrager .
 • Dienstaanvrager : een op PaintDeals.com .net geregistreerde gebruiker of iedere geldig geregistreerde natuurlijke of rechtspersoon die via PaintDeals.com een opdracht aanvraagt . In het kader van de uitlining van een Opdracht wordt hij beschouwd als medecontractant van de Dienstverlener .
 • Prijsvoorstel : een niet-bindende prijsindicatie voor het uitvoeren van een werk of het verlenen van een dienst , zoals omschreven in de Opdracht .
 • Gebruiker : iedere (al dan niet geregistreerde) bezoeker van PaintDeals.com ongeacht om welke natuurlijke of rechtspersoon het gaat.
 • Dienstverlener : iedere natuurlijke of rechtspersoon die in het kader van zijn op PaintDeals.com geldende beroepsactiviteiten is geregistreerd om voor de uitlining van de Overeenkomst Prijsvoorstellen te kunnen doen. In het kader van de uitlining van een Opdracht wordt hij beschouwd als een medecontractant van de Dienstaanvrager.
 • Procedure : door een Dienstverlener in het kader van het gebruik van PaintDeals.com voorgeschreven actie of handeling , bijvoorbeeld om als Dienstverlener te reageren op opdrachten , een Prijsvoorstel te doen .
 • Gedrag : de code zoals hieronder onder punt 5 beschreven .
 1. Contactgegevens

Contact opnemen met PaintDeals.com kan als volgt: info@paintdeals.com

 1. Gebruik en functies van PaintDeals.com

3.1. Gebruikers kunnen PaintDeals.com gebruiken om :

 • door de dienst voorgestelde prijzen en korte beschrijvingen van de ontvangen opdrachten ;
 • de mogelijke evaluaties van dienstaanvragers over dienstverleners, na uitlining van een werk of dienst in een opdrachtstatus beschreven raadplegen
 • de gegevens van Servicegebruik
 • raadpleeg de details van Opdrachten ;
 • een Service Provider evalueert na uitlining van een bewerking of dienst in een opdrachtstatus zoals beschreven .

3.2. In dit artikel wordt een korte beschrijving gegeven van onder andere het werk dat de dienstverleners hebben geleverd. De Dienst en het Departement Aanvragers aanvaarden uitdrukkelijk dat deze beoordeling openbaar is voor alle gebruikers , en de specifieke identiteit die zij bij de registratie hebben gemeld , worden gepubliceerd in het kader van deze herziening ( mn (1) (a) de naam en de eerste letter van de voornaam van de Aanvrager van de Dienst , en (1) (a) de naam en de eerste letter van de voornaam van de Dienst , of (b) de naam en de handelsnaam , en (2) het adres van de statutaire zetel en de eventuele vestiging van de Dienstverlener ).

3.3. Dienstverleners kunnen PaintDeals.com gebruiken om :

 • raadpleeg de details van Opdrachten ;
 • zal door middel van een Prijsvoorstel aan de Dienstaanvrager aanbieden op te maken voor het uitvoeren van een werk of dienst in een bepaalde opdracht is omschreven;

3.4. De dienst Aanvragers kan evaluaties plaatsen op PaintDeals.com .

3.5. PaintDeals.com kan niet garanderen dat het PaintDeals.com portaal constant online zal zijn, maar stelt alles in het werk om downtime van het systeem te voorkomen. Downtime door onderhoud aan de server, updates, communicatiestoringen enz. is natuurlijk onvermijdelijk.

3.6. PaintDeals.com behoudt zich het recht voor om alle informatie die zij op PaintDeals.com portaal/website publiceert te wijzigen, te corrigeren of bij te werken.

 1. Beperking van aansprakelijkheid

4.1. De Service aanvragers en de Service kan via PaintDeals.com met elk contact wil en kennis te nemen van de voorwaarden van de respectieve orders die het een werk of dienst uit te voeren. PaintDeals.com heeft als website host slechts één middelenverplichting. De Gebruiker , de Service , de Aanvrager van de Service aanvaarden om hun bezoek aan en het gebruik van de website PaintDeals.com en de daarmee verbonden pagina’s uitsluitend op eigen risico plaatsvinden . De informatie op deze website en de pagina’s daarvan worden verstrekt , kan niet worden beschouwd als advies van welke aard dan ook ook ook , en meer bepaald als advies over investeringen , fiscale of juridische kwesties . PaintDeals.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de handeling (of het gebrek aan handelingen) van Service of Gebruiker, noch voor de diensten die laatstgenoemden aanbieden. De Servicevrager en de Dienstverleners erkennen dat PaintDeals.com niet uitzendt – of een betalend outplacementbureau is, noch enig ander type particulier arbeidsbureau.

4.2. PaintDeals.com staat op geen enkele wijze tussen de overeenkomst of transactie die de Dienstverlener en de Dienstaanvrager sluit, noch in de communicatie tussen de Dienstaanvragers en de Dienst. PaintDeals.com komt niet tussen in een contractuele relatie tussen de Service Provider en de Service Requester. Contractuele relaties zijn alleen en alleen tussen de laatste gesloten . De twee partijen ( Service Requester en Service ) bij het afsluiten van een contract zijn de enigen die verantwoordelijk zijn voor het bewaren van hun documenten en contract. In dit verband wordt erop gewezen dat het interne e-mailsysteem van PaintDeals.com niet geschikt is voor de opslag van bedoelde documenten. PaintDeals.com punten dan ook eventuele aansprakelijkheid voor deze korting.

4.3. PaintDeals.com zal in het kader van het gebruik van PaintDeals.com nimmer optreden als borg, garant, vertegenwoordiger, agent, gevolmachtigde, opdrachtgever, medewerker of werkgever van een Service Provider of Service Applicant .

4.4. De Service en de Service Aanvrager die samen een overeenkomst sluiten verplichten zich PaintDeals.com te vrijwaren van elke actie die een Service Aanvrager of een Service Provider bij PaintDeals.com kan instellen als gevolg van een geschil over de totstandkoming en de interpretatie van de vraag of de overeenkomst die de Service Aanvrager en een Service Provider hebben gesloten. In geval van een conflict met een of meer Gebruikers , Dienst Aanvragers en Service release die PaintDeals.com van willekeurige , klachten , claims en ( directe en indirecte ) , bekende of onbekende , voorzien of onvoorzien , geopenbaard en niet geopenbaard schade in het kader van , of op enigerlei wijze , dan ook verbonden met een dergelijk conflict.

4.5. De informatie die via PaintDeals.com aan de Beoefenaar en de Klant kan worden geraadpleegd, is louter voor eigen rekening en risico van de respectievelijke Beoefenaar en Klant die de informatie via PaintDeals.com heeft doorgegeven tot een beslissing is gekomen. PaintDeals.com kan de identiteit van elk van de dienst aanvragers en elk van de dienstverleners verklaringen zijn geen garanties en garanties die ook niet . PaintDeals.com controleert door hen overgedragen Contact niet en kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld.

PaintDeals.com en haar medewerkers ( waaronder begrepen de medewerkers en bestuurders ) zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van PaintDeals.com en voor de juistheid van de informatie op PaintDeals.com , dat wil zeggen . voor (1) de inhoud van de Opdrachten , en (2) de informatie op het interne e- mail systeem van PaintDeals.com wordt uitgewisseld . Verder zijn PaintDeals.com en haar medewerkers ( waaronder begrepen de medewerkers en bestuurders ) niet aansprakelijk om gevraagd te worden voor (1) (a) de kwaliteit of solvabiliteit van aanvragers van diensten of van diensten , (b) de wettigheid en veiligheid van de werken of diensten die in de Opdrachten worden beschreven, (c) de kwaliteit, volledigheid of wijze van uitlining van de werken of diensten die door de Dienstverleners worden uitgevoerd, (d) de tijdige en/of volledige betaling van de Dienstverleners door de Aanvragers van de Diensten ; of voor (2) de toereikendheid van het interne e-mailsysteem van PaintDeals.com voor alle communicatie met het oog op het opstellen van contracten of het bewijs van het bestaan ervan .

4.6. PaintDeals.com garandeert op geen enkele wijze, dat de dienstverleners voldoen aan de wettelijke eisen ( waaronder begrepen , de vestigingseisen en de eisen met betrekking tot de uitoefening van, of de toegang tot gereglementeerde beroepen ). De rubrieken die onder de Dienst zijn vermeld, zijn geen garantie of aanduiding dat de betreffende Dienst over de vereiste certificaten en/of vergunningen beschikt om de werkzaamheden of diensten die onder de rubriek zijn vermeld, uit te voeren of te verlenen. Alle informatie over de Service die aan de gebruiker , de dienst Aanvragers ( bijvoorbeeld , zonder zelf te doen dus te beperken : inlichtingen verzamelen bij de Kruispuntbank voor bedrijven , Enterprise Centers , Belgisch Staatsblad , enz.) Is louter informatief . PaintDeals.com toont alleen informatie van derden. De aanvragers van de diensten moeten navraag doen over de relevante dienstverleners.

4.7. PaintDeals.com en haar werknemers ( waaronder begrepen het personeel en de chauffeurs ) kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade als gevolg van een gebrek in de informatie , de bestanden , de links of de websites waartoe PaintDeals.com toegang heeft zijn of via deze laatste worden aangeboden . PaintDeals.com adviseert de gebruiker om een antivirusprogramma en een firewall te gebruiken.

4.8. Onder bepaalde rubrieken toont PaintDeals.com hyperlinks naar inhoud die van derden afkomstig is of naar websites die door derden worden beheerd. PaintDeals.com is niet aansprakelijk voor de kwaliteit of juistheid van deze inhoud, noch van deze websites. Evenmin kan PaintDeals.com deze websites of de inhoud daarvan goedkeuren, publiceren of toestaan. Daarom zijn de exploitanten van deze sites is alleen aansprakelijk voor de naleving van de wet-en regelgeving die van toepassing zijn op de producten en diensten die zij op hun website suggereren .

4.9. PaintDeals.com behoudt zich het recht voor om opdracht te geven de servers waar dan ook ter wereld te gebruiken , of de data waar dan ook ter wereld te raken . Wanneer PaintDeals.com voor de verwerking van gebruikersgegevens beroepshalve een bedrijf buiten de Europese Economische Ruimte inschakelt, voldoet PaintDeals.com er aan het bedrijf dezelfde garanties op het gebied van bescherming van persoonsgegevens te bieden als binnen Europa. PaintDeals.com is niet verplicht voor de gebruiker , de Service of de Dienst Aanvragers actief te informeren over veranderingen op het oppervlak ; zij worden beschouwd als de site PaintDeals.com regelmatig te verwijzen naar zichzelf over te informeren .

4.10. Voor de mogelijke intellectuele eigendomsrechten verwijzen we naar de relevante bepalingen verderop in dit document.

4.11. PaintDeals.com behoudt zich het recht voor om de rubrieken te verwijderen van Service Providers om deze Voorwaarden en de reglementen niet na te leven en PaintDeals.com hierdoor bloot te stellen aan schade , inclusief reputatieschade . Van PaintDeals.com kan in geval van verwijdering van gebruikersaccounts geen vergoeding worden verlangd. PaintDeals.com geeft de reden voor de verwijdering van een Gebruikersaccount op, zonder welke zij eerder aansprakelijk kan worden gesteld of een vergoeding verschuldigd is.

4.12. De veronderstelling waar PaintDeals.com nog steeds aansprakelijk voor wordt gehouden, is de vergoeding in geen geval meer dan EUR 150 en dient in geen geval te worden betaald voor indirecte nadelen van welke aard dan ook of zelfs (verlies van kans op een premie, etc.).

 1. Doelgroep en gedragscode

5.1. Alleen volwassen en juridisch bekwame gebruikers die niet ( tijdelijk of permanent ) wegens misbruik of onrechtmatig gebruik zijn uitgesloten , mogen PaintDeals.com gebruiken .

5.2. De gebruiker ( d.w.z. de. Service Aanvrager , de Service , en de bezoeker ) verbindt zich er tijdens het gebruik van PaintDeals.com toe om:

 • Gewoon correcte , volledige en actuele informatie mee te delen , en de meegedeelde informatie onmiddellijk te corrigeren als het niet meer correct , volledig en actueel is;
 • Niet inhoudelijke objecten of bestanden onder de rubrieken naar plaatsen die niet in gebruik zijn ;
 • geen wettelijke of reglementaire bepalingen te schenden en geen inbreuk te plegen op rechten van derden (met inbegrip van intellectuele rechten , met inbegrip van het auteursrecht , het handelsmerk , het recht van de producenten van databanken ), noch als gebruiker contractuele verplichtingen t.av . om derden te schenden ;
 • geen misleidende, onjuiste, lasterlijke, illegale, onfatsoenlijke, pornografische, erotische, seksuele of contactzoekende informatie te verspreiden, of informatie die in strijd is met de openbare orde of de goede zeden ;
 • altijd beleefd en hoffelijk te blijven , zelfs wanneer het gebruik van de interne e- mail systeem , de Forums en / of de herziening van een dienst ;
 • PaintDeals.com niet te misbruiken door bijvoorbeeld de prijsvoorstellen en de publicatie daarvan te manipuleren, of door evaluatie en feedback te laten scannen door bijvoorbeeld een Dienstverlener met wie geen contract is afgesloten te beoordelen of feedback over hem te geven;
 • PaintDeals.com niet van dien aard te gebruiken om de reputatie of de belangen van PaintDeals.com te schaden;
 • geen schadelijke of gênante inhoud , objecten , bestanden ( zoals virussen ), of links naar kwaadaardige websites te plaatsen of mee te delen via een Opdracht , een Forum op een Missie , of via interne e- mail systeem ;
 • de intellectuele rechten ( met inbegrip van het auteursrecht , het handelsmerk , het recht van de producenten van databases ) van PaintDeals.com te respecteren , en geen informatie te kopiëren , te wijzigen , te verspreiden en / of openbaar te maken dat object is de intellectuele rechten van PaintDeals.com ;
 • geen computerpiraterij of ‘hacking’ te plegen tegen het systeem of de server(s) van PaintDeals.com.
 • erkent uitdrukkelijk de PaintDeals.com van gebruikers de uitdrukkelijke toestemming gegeven om de aan PaintDeals.com verstrekte informatie voor de uitoefening van haar activiteiten te gebruiken.
 1. Intellectueel eigendom

6.1. De structuur en de inhoud (met inbegrip van het ontwerp, de teksten, lay-out, logo’s, iconen, gegevens, bestanden, broncode, objectcode) van de PaintDeals.com website en de pagina’s ervan zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van auteursrechten, merkrechten, rechten van producenten van databanken), die eigendom zijn van PaintDeals.com dan wel van begunstigde derden. Geen van deze rechten kan worden overgedragen, noch aan de Gebruiker van deze website, noch aan de Service Provider of de Service aanvrager.

6.2. De gebruiker kan de structuur en de inhoud van de PaintDeals.com website alleen in het kader van zijn bezoek aan het portaal van PaintDeals.com gebruiken. Bovendien wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat geen enkele bepaling van deze voorwaarden zal worden opgevat als een licentie aan PaintDeals.com om de gebruiker of aan wie dan ook verlenen , of als een afstand van enig intellectueel eigendomsrecht aan de gebruiker of aan wie dan ook . Elke vorm van reproductie , aanpassing , vertaling of openbare bekendmaking van het werk door het auteursrecht is beschermd en aan PaintDeals.com worden gepubliceerd is verboden . Elke extractie en/of elk hergebruik van de volledige inhoud van PaintDeals.com of van een substantieel deel ervan is verboden ; Dit geldt ook voor het herhaald en systematisch opvragen van niet-substantiële delen van de inhoud van PaintDeals.com , die niet verenigbaar zijn met het normale gebruik van de portaalsite ( ontmoetingen tussen de dienstaanvragers en dienstverleners in het kader van een specifieke Opdracht ) , en/of schade veroorzaakt aan het legitieme belang van PaintDeals.com , met inbegrip van een louter commercieel of concurrentieel nadeel .

6.3. PaintDeals.com wijst iedere aansprakelijkheid af voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden waarop de publicatie of melding van informatie over PaintDeals.com door een Gebruiker , Dienstverlener of Dienstaanvrager het gevolg zou zijn.

VerfDeals.com : Algemene voorwaarden Voorwaarden Service Aanvragers

Artikel 1. Definities

Tenzij de context een andere interpretatie vereist, hebben de onderstaande termen de volgende betekenis in het kader van deze Algemene voorwaarden “Service Requester ” :

 • Job Announcement ( en ) elke opdracht aanvraag om de taken van een gevraagde dienst beschrijft en door een Service Requester op PaintDeals.com site wordt gepubliceerd ;
 • Evaluatie(s): elke beoordeling die een Service vrager op de website PaintDeals.com plaatst over de kwaliteit van het werk van één of meerdere Service Providers;
 • Vaardigheid: geschiktheid van een dienstverlener binnen een van de aangeboden dienstencategorieën (loodgieterswerk, elektriciteit, metselwerk, dakbedekking, enz.)
 • Account: de Gebruiker (de Service Aanvrager of Service Provider ) die gebruik maakt van de contactgegevens die hij op de PaintDeals.com website communiceert.
 • ” Relatie ” Service Aanvrager : de relatie tussen de Service Aanvrager en PaintDeals.com de huidige algemene voorwaarden , de webpagina’s van de Site, de gebruiksvoorwaarden van de website ( wettelijke bepalingen , regelgeving over cookies en bescherming van de privacy) omvat .
 • Service Aanvrager : een op PaintDeals.com geregistreerde gebruiker of een andere op PaintDeals.com geldig geregistreerde natuurlijke of rechtspersoon die door PaintDeals.com Job Announcement (Sollicitatie) plaats. In het kader van de uitlining van een Opdracht wordt hij beschouwd als een medecontractant van de Dienstverlener.
 • PaintDeals.com : het onder artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden ‘ Service’ nader gedefinieerde portaal / website die de diensten van PaintDeals.com aanbiedt.
 • Dienstverlener : iedere natuurlijke of rechtspersoon die in het kader van zijn op PaintDeals.com geldende beroepsactiviteiten is geregistreerd en tegen vergoeding Overeenkomsten voor een Dienst sluit die Aanvrager verricht. In het kader van de uitlining van een contract , wordt hij beschouwd als een aannemer van Job Aanvrager .
 • Service ( en ) van PaintDeals.com : in deze Algemene Voorwaarden en op de Site verder beschreven en door PaintDeals.com de site aangeboden service ( en ).
 • Site: door PaintDeals.com beheerde website toegankelijk via www.paintdeals.com
 • Opdracht : door een Service Aanvrager aangevraagde diensten/taken in de vorm van een mededeling met een omschrijving van de taken of diensten die de Aanvrager via PaintDeals.com aanvraagt.
 • Transactie (s): de uitwisseling en de overeenkomst gesloten tussen de Service Requester en de Service na hen via de site PaintDeals.com met elk contact kwam en afspraken over de uitlining van een contract gemaakt .

Artikel 2. Identificatie van de partijen en onderwerp van deze algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden ‘ Aanvragers van Diensten ‘ regelen , in de context van het gebruik van de Site en de Diensten , de relaties tussen :

 • enerzijds PaintDeals.com Straatsburgdok Noordkaai 3, 2030 Antwerpen, hierna ” PaintDeals.com ” genoemd ; en
 • ten tweede , in het registratieformulier nader omschreven persoon , hierna “de Aanvrager van de Dienst ” genoemd .

Contact opnemen met PaintDeals.com kan op het volgende adres: info@paintdeals.com

PaintDeals.com is een naamloze vennootschap onder de Belfius groep , met maatschappelijke zetel te Straatsburgdok Noordkaai 3, 2030 Antwerpen , met BTW-nummer BE0766834389

Artikel 3. De relatie met de serviceaanvrager

Elk record in de PaintDeals.com website en elk gebruik van de diensten van PaintDeals.com houden waarin de Service Aanvrager Algemene Voorwaarden aanvaard en alle documenten die deel uitmaken van de Relatie Service Aanvrager die hij kan zien via de onderkant van elke pagina van de website of bij de registratie op de site links te klikken.

Deze Algemene voorwaarden zijn permanent beschikbaar op de site. De Aanvrager van de Dienst moet deze zorgvuldig lezen, afdrukken en/of downloaden en een kopie van de opslag hebben.

PaintDeals.com kan deze Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen of bijwerken.

Door zichzelf op de PaintDeals.com site te registreren , via de diensten van PaintDeals.com te gebruiken , zorgt de Service Applicant ervoor dat de opgegeven contactgegevens correct zijn en verbindt hij zich ertoe om elke wijziging die hij zelf aanbrengt onmiddellijk aan PaintDeals.com te melden.

De diensten van PaintDeals.com te gebruiken sluit de Service Aanvrager verbindt zich ertoe de vertrouwelijke aard van bepaalde gegevens ( meer bepaald zijn wachtwoord , gegevens over de betaling , etc .) te respecteren . De Aanvrager van de Dienst is als enige verantwoordelijk voor zijn vertrouwelijke informatie en mag deze niet aan anderen doorgeven.

Zonder uitsluiting van andere wettelijke reserves PaintDeals.com zelf in niet-naleving van de wet voor de diensten van PaintDeals.com en de gebruikersaccounts tijdelijk of permanent , geheel of gedeeltelijk te verminderen , op te schorten of te beëindigen ; de toegang tot de Website te verbieden ; de publicatie van gehoste inhoud uit te stellen of te annuleren ; technische en juridische maatregelen te nemen om de toegang van Gebruikers tot de Website te voorkomen .

Artikel 4. De diensten van PaintDeals.com

De diensten die PaintDeals.com op de Site aanbiedt omvatten het in de beschikbare set van een virtueel uitwisselingsplatform van service-aanvragen ( Job Application ) en aanbiedingen van diensten ( contract aanbod door de Service Provider ), de mogelijkheid om Job Aankondigingen voor plaatsen en contacten tussen de Service Aanvragers en de Service van het platform te vergemakkelijken .

PaintDeals.com staat in ieder geval tussen beide in en oefent geen enkele controle uit over de kwaliteit van de Aankondigingen van Opdrachten , de kwaliteit van de gebruiker en/of de uitlining van een transactie . PaintDeals.com kan op geen enkele manier beschouwd worden als een partij bij de transactie die tussen de Service en de Serviceaanvrager werd afgesloten , en is op geen enkele manier gebonden door de verbintenissen die werden aangegaan in het kader van deze overeenkomst . PaintDeals.com beperkte zich tot het hosten van de Aankondiging . PaintDeals.com oefent geen enkele controle uit over de volgende elementen:

 1. de identiteit , de kwaliteit , de intellectuele en technische vaardigheden , de solvabiliteit van de juridische status van de gebruikers , noch de juistheid van de gegevens die gebruikers verstrekken ;
 2. de aard en de wettigheid van het uitgevoerde werk ;
 3. de onderhandeling over, de inhoud en de afsluiting van een commando , en de uitlining ervan ;

De Aanvrager van de Dienst moet aantonen dat hij gematigd, accuraat en waarheidsgetrouw is op de plaatsen op de site waar evaluaties van de kwaliteit van het werk van de Dienst zijn gemaakt. PaintDeals.com oefent geen enkele controle uit op de evaluaties en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot deze evaluaties.

PaintDeals.com behoudt zich echter het recht voor om naar eigen inzicht dergelijke controles te laten uitvoeren alsmede het recht om de publicatie van beoordelingen te weigeren wanneer deze in strijd zijn met de goede zeden, beledigend, lasterlijk of smadelijk zijn.

Artikel 5. Verbod op onrechtmatig gebruik

De Service aanvrager verzekert dat hij de diensten van PaintDeals.com niet zal gebruiken voor illegale handelingen om handelingen vast te stellen of handelingen die door de Relatie Aanvragers en/of door de wet verboden zijn. Elk misbruik of frauduleus gebruik van de PaintDeals.com diensten en/of website is verboden.

Artikel 6. Transactie

De aanvragers van de dienst zijn rechtstreeks ver / onden de dienst . PaintDeals.com neemt niet alleen de zaak deel van de contractuele relatie tussen de gebruikers door middel van het sluiten van de transactie volgens de onderling overeengekomen methoden ontstaat. PaintDeals.com faciliteert slechts de relatie door een vervoerder voor het verrichten van de te verrichten Transactie. Alleen de gebruikers zijn verantwoordelijk voor de nakoming van hun respectievelijke verplichtingen die voortvloeien uit de transactie of daar geassocieerd met liefde .

Het bedrag van het contract / de taak moet rechtstreeks aan de service worden betaald.

Artikel 7. Kosten

Het gebruik van PaintDeals.com is in principe gratis voor de Servicevrager. Bovenop het bedrag van de taak/missie worden geen extra kosten in rekening gebracht

Artikel 8. Specifieke verplichtingen van de dienstaanvrager

De Service Requester is verplicht om :

> Geen ongepaste inhoud ( Opdracht Aankondigingen / Evaluaties ) te publiceren op de PaintDeals.com website ;

> De PaintDeals.com website en de daarmee verbonden diensten niet te gebruiken wanneer hij wettelijk geen contracten mag afsluiten , als hij jonger is dan 18 jaar of als zijn account tijdelijk of voor onbepaalde tijd werd opgeschort .

> De diensten in overeenstemming met de transactie te betalen ; > De voorwaarden van de transactie na te leven ;

> Geen valse, onjuiste, misleidende of lasterlijke inhoud publiceren;

> Geen enkele actie om vast te stellen dat evaluaties en evaluatiesystemen schadelijk kunnen zijn;

> Zijn PaintDeals.com account ( inclusief de evaluatie ) en zijn pseudoniem zonder onze toestemming aan anderen over te maken ;

> De nodige veiligheidsmaatregelen te nemen om het wachtwoord te beschermen : PaintDeals.com niet om het pseudoniem of het wachtwoord van een andere persoon of een andere persoon te gebruiken ( direct of indirect ) toe te staan om zijn pseudoniem of wachtwoord te gebruiken ;

> Geen ongevraagde reclame (spam), kettingbrieven of piramidespelen te verspreiden of te publiceren;

> Geen virussen of andere technologieën om de schade te verspreiden kunnen veroorzaken aan PaintDeals.com of aan de gebruikers van de site;

> Op geen enkele manier zonder toestemming van de gebruiker informatie over hen te verzamelen, inclusief hun e-mailadressen;

> Uit de transacties van andere gebruikers in te verlaten ;

> Geen contact op te nemen met een Service Provider om hem buiten PaintDeals.com om een contract te laten verstrekken wanneer het contract reeds op de PaintDeals.com site was geplaatst.

> Ervoor zorgen dat de dienst zijn verplichtingen nakomt met betrekking tot de wet van 1976 op de bestrijding van illegale arbeid (voor bepaalde soorten banen). Ga voor meer informatie naar de volgende link: http://economie.fgov.be/fr/modules/regulation/loi/19760706_l_repression_travail_frauduleux_caractere_comm.jsp

PaintDeals.com behoudt zich het recht voor om een dienstaanvrager of een gebruiker die zijn verplichtingen niet nakomt van te dichtbij te benaderen. Een Service vrager of een gebruiker kan daarom worden uitgesloten zodra PaintDeals.com verneemt dat een gebruiker niet voldoet aan de sociale , fiscale of economische verplichtingen van zijn status ;

De aanvrager van de dienst verbindt zich ertoe om de gevraagde dienst geen strafbaar feit is volgens de contractuele , wettelijke en regelgevende bepalingen door met inbegrip van maar niet beperkt tot de wetten op namaak , racisme , goede zeden , auteursrechten , enz. en geen afbreuk doet aan rechten van derden . De aanvrager van de dienst moet meer specifiek om ervoor te zorgen dat de informatie in zijn contract aankondiging of Evaluaties Geen inbreuk wordt gemaakt op de persoonlijke levenssfeer, de eer of reputatie van anderen .

De Serviceaanvrager vrijwaart PaintDeals.com vervolgens ook van alle aanspraken van derden die zich beroepen op de niet-naleving van hun rechten. De Service Requester neemt meer bepaald het volgende voor zijn rekening:

> alle schadevergoedingen die verschuldigd zijn aan eisende derden ;

> Alle kosten voor de onmiddellijke vervanging van het materiaal van PaintDeals.com dat bij inbeslagname werd meegenomen, of in dat het voorwerp van enige andere maatregel is, waardoor het materiaal voor PaintDeals.com blijvend of tijdelijk onbruikbaar wordt;

> alle commerciële of andere schade die PaintDeals.com lijdt als gevolg van een aanspraak van derden .

De Service Requester om misbruik , een probleem , een schending van de contractuele regels of ongepaste inhoud bepaalt is vereist dat het te melden op het volgende adres: info@paintdeals.com. Niettegenstaande het voorgaande kan PaintDeals.com naar eigen goeddunken te allen tijde een kennisgeving verwijderen.

Artikel 9. Aard van de arbeidsrelaties

De samenwerking tussen de dienstaanvrager en de dienstverlener vervalt ongeacht PaintDeals.com . Elk verband van ondergeschiktheid tussen beide partijen is derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.

De dienst verleent zijn diensten volledig onafhankelijk. De Service ontvangt van de Service Aanvrager geen andere instructies dan de algemene richtlijnen die door de noodzaak van samenwerking tussen de gebruikers en de goede uitlining van de toevertrouwde taken gerechtvaardigd zijn ; hij verbindt zich ertoe in acht te nemen .

Ten slotte is er geen sprake van exclusiviteit tussen de Service Requester en de Service Provider ; het is de laatste dan ook vrij voor andere banen omwille van andere aanvragers van taken uit te voeren .

Artikel 10. Beëindiging

De Service Aanvrager kan worden geregistreerd op de website op elk gewenst moment te beëindigen door zelf de site van een brief of contact op te nemen met PaintDeals.com .

PaintDeals.com kan onvoorwaardelijk en zonder beperking een bericht sturen , de Relatie Service Aanvrager ( tijdelijk of permanent ) opschorten of beëindigen , en Service Aanvragers (a) de bepalingen van deze Relation Service Applicant niet voldoen of (b) die PaintDeals.com , naar eigen goeddunken , beschouwt om de acties de verantwoordelijkheid van de service Requester , de Gebruiker van derden of PaintDeals.com in gevaar brengen van de diensten van PaintDeals.com ontkennen .

Artikel 11. Aansprakelijkheid :

PaintDeals.com heeft als website host ten aanzien van Sollicitanten slechts een middelenverbintenis.

PaintDeals.com is niet aansprakelijk te worden gesteld voor de inhoud van de geformuleerde Taak Verzoeken of Opmerkingen (Feedback), noch voor acties of het ontbreken van acties van andere Gebruikers ( verschillende van Service , Service Aanvrager , bezoeker ), en niet voor de diensten die de laatste bieden . De Service Aanvrager erkent dat het PaintDeals.com niet uit te zenden – of betalen outplacement kantoor is, noch enige andere vorm van particuliere werkgelegenheid bedrijf .

PaintDeals.com vertegenwoordigt al het werk dat de site de hele dag 24u/24u in de best mogelijke omstandigheden toegankelijk is. PaintDeals.com staat voor al het werk om een zo goed mogelijke service van kwaliteit te leveren. Rekening houdend met de risico’s die inherent zijn aan de gebruikte technologie kan PaintDeals.com echter niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste of onvolledige verspreide inhoud, voor het uitblijven van actie of voor het geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de diensten om welke reden dan ook, behalve in de veronderstellingen en omstandigheden die hieronder limitatief worden opgesomd.

Een technisch probleem, zoals een virus, een computerbug, kwaadwillige indringing of disfunctie van de website en/of software of databases die deze bevat, kan echter niet volledig worden uitgesloten. PaintDeals.com kan in ieder geval , ook niet in ernstige tekortkoming door PaintDeals.com , aansprakelijk worden gesteld voor de schade die dienstverlenende leden lijden door de gehele of gedeeltelijke website te raadplegen of de gehele of gedeeltelijke inhoud ervan te downloaden .

Wanneer PaintDeals.com deze acht nodig heeft om de kwaliteit van de aangeboden diensten te waarborgen kan hij de toegang tot de site voor onderhoudsdoeleinden onderbreken. De gebruikers zijn zich zelf bewust van de noodzaak om de website regelmatig te onderhouden. Daarom kan PaintDeals.com in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of zelfs welke uit een onderbreking van de dienst voor onderhoud van de site voortvloeit.

PaintDeals.com is niet aansprakelijk te worden ingesteld wanneer een Service niet of verkeerd voor een Job Announcement / Opdracht Aanvraag voor een Service Aanvrager is geselecteerd .

PaintDeals.com oefent op geen enkele wijze controle uit over de inhoud en/of het aanbod van Opdrachtaanvraag / Vacaturemelding van een Dienstaanvrager of de presentatie van Contractaanbiedingen door een Dienstverlener en onderwerpt beide aan een selectie. PaintDeals.com kan derhalve op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige aantasting van de rechten van derden als gevolg van de inhoud of de presentatie van Aankondigingen.

Indien de informatie en/of uitspraken in een Opdrachtaanvraag / Job Announcement of een Job Offer afbreuk doen aan de rechten van een derde ( waaronder begrepen een andere Service Applicant , een andere Service …) dienen deze de klachten direct over te dragen aan de Service Applicant of Service die respectievelijk de auteur is van de Announcement of de Offering.

PaintDeals.com is niet aansprakelijk voor de kwaliteit , rechtmatigheid en/of juistheid van de uitgevoerde werkzaamheden gevolgd door een bericht/verzoek dat op de website is geplaatst. PaintDeals.com kan niet garanderen dat de Service Requester of de Service Provider de Transactie zal uitvoeren. De twee laatstgenoemden zijn als enige verantwoordelijk voor de correcte uitlining van de transactie waarbij PaintDeals.com een derde is. PaintDeals.com heeft derhalve geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de Transacties.

De PaintDeals.com website is uitsluitend een online ruilsite. Alleen de gebruiker is verantwoordelijk voor de naleving van de algemene wet-en regelgeving , en meer bepaald voor de sociale wetten en de regelgeving met betrekking tot werkgelegenheid en opleiding . PaintDeals.com kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien de gebruiker door het gebruik van de diensten van PaintDeals.com en/of het uitvoeren van de transactie een inbreuk pleegt op bovengenoemde wet- en regelgeving.

PaintDeals.com aan de identiteit gegeven door een Service Aanvrager of Service Provider of door een gebruiker niet garanderen en garanderen de goed niet . PaintDeals.com controleert het Contact niet en is het waarin het aangeleverde en bijgewerkte Contact echt en naar behoren zijn .

In geval van een conflict met een of meer andere gebruikers , ontheft de gebruiker PaintDeals.com van willekeurige , klachten , claims en ( directe en indirecte ) , bekende of onbekende , voorziene of onvoorziene , geopenbaarde en niet geopenbaarde schade in het kader van of op enigerlei wijze , dan ook in verband met een dergelijk conflict.

De veronderstelling dat PaintDeals.com nog steeds aansprakelijk wordt gesteld, is de vergoeding in geen geval meer dan 150 EUR en dient in geen geval betaald te worden voor onrechtstreekse nadelen van welke aard ook of zelfs (verlies van kans op een premie, enz.).

Artikel 12. Afwezigheid van verklaring van afstand en gedeeltelijke ongeldigheid

Geen enkel document, ontwerp, briefwisseling, e-mail of welk document dan ook kan worden ingeroepen om te leiden tot een verbintenis die verschilt van of een toevoeging is aan de verbintenissen die zijn aangegaan onder de huidige voorwaarden.

Geen enkele handeling , gedraging , naleving , of nalaten van PaintDeals.com kan worden geïnterpreteerd als een , zelfs niet gedeeltelijke , terugtrekking van PaintDeals.com op de strikte en integrale uitlining van de bepalingen van deze algemene voorwaarden en van de bijzondere voorwaarden die daarop een aanvullende vormen .

In geval van gehele of gedeeltelijke nietigheid, niet-tegenwerpbaarheid of ongeldigheid van een of andere bepaling van deze voorwaarden , worden de overige voorwaarden daarvan op geen enkele wijze aangetast , en blijven zij derhalve volledig van kracht .

Artikel 13. Privacy en bescherming van persoonlijke gegevens

PaintDeals.com respecteert de wet op privacy. Voor meer informatie over de kennis van de Aanvrager van de Service wordt de discussie over privacy in de Algemene Gebruiksvoorwaarden en het Privacy Handvest van de website PaintDeals.com beschikbaar is.

Door zich op deze website te registreren aanvaardt de Aanvrager de Dienst om zijn Contact informatie zal worden overgedragen aan de Dienst en de openbare gegevens lijst van de site zijn opgenomen .

Het is voor Service aanvragers verboden het contact van Service die het via de website PaintDeals.com hebben verkregen te delen met andere mensen (ook al maken ze deel uit van dezelfde groep van bedrijven). Een dergelijk contact mag alleen worden gebruikt door de Aanvrager van de Dienst die de opdracht aan de Dienst heeft toegewezen.

Artikel 14. Intellectueel eigendom

Alle elementen van deze Site, inclusief de tekst, grafische voorstellingen, logo’s en iconen, afbeeldingen, audiovisuele clips en software zijn eigendom van PaintDeals.com of haar content leveranciers en zijn auteursrechtelijk beschermd. De compilatie (d.w.z. het verzamelen, ordenen en samenvoegen) van elk element van deze site is exclusief eigendom van PaintDeals.com of haar softwareleveranciers en wordt beschermd door auteursrecht. Alle software op deze Site is eigendom van PaintDeals.com of haar softwareleveranciers en is auteursrechtelijk beschermd. De inhoud en de software van deze Site mogen uitsluitend in het kader van het gebruik van de diensten van PaintDeals.com worden gebruikt. Elk ander gebruik, inclusief het begrijpen, om de inhoud van deze Site te reproduceren, te wijzigen, door te sturen, opnieuw te publiceren, weer te geven of uit te voeren, is ten strengste verboden.

” PaintDeals.com” is een handelsmerk en/of gedeponeerd handelsmerk dat toebehoort aan PaintDeals.com en de grafische voorstellingen , logo’s en servicenamen zijn onderscheidende tekens die aan PaintDeals.com toebehoren .

Deze tekens mogen niet zo worden gebruikt in relatie tot goederen of diensten die geen eigendom van PaintDeals.com zijn, waardoor zij verwarring kunnen scheppen bij de klant of waardoor PaintDeals.com in diskrediet wordt gebracht of zou worden denigrerend.

De gebruiker mag de Site en de verschillende onderdelen daarvan alleen voor strikt persoonlijk gebruik raadplegen , reproduceren en de pagina’s die hij afdrukt .

Artikel 15. Aard van de betrekkingen tussen de partijen

De relatie tussen PaintDeals.com en de Service Aanvrager kan in geen geval worden beschouwd als een partnerschap , een joint venture of enige andere associatie tussen de partijen . Geen enkele partij wordt beschouwd als een agent of werknemer van de andere partij .

Artikel 16. Overdracht van rechten en verplichtingen

Het is de Service Aanvrager verboden zijn rechten en verplichtingen van de relatie die hij met PaintDeals.com onderhoudt zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van PaintDeals.com geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan anderen. PaintDeals.com is gerechtigd om zonder voorafgaande schriftelijke of mondelinge toestemming de rechten en verplichtingen die in deze relatie geheel of gedeeltelijk voortvloeien aan derden over te dragen.

Onder voorbehoud van de bovenstaande beperkingen op de afstand recht uit de bepalingen van deze relatie die het bevatte zijn niet goed voor de partij en verbinden hen hun respectievelijke erfgenamen , wettelijke vertegenwoordigers , opvolgers en rechtverkrijgenden .

Artikel 17. Meldingen

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, moet elke kennisgeving aan PaintDeals.com per e-mail worden gestuurd naar info@ PaintDeals.com .be of per post naar PaintDeals.com RT 25/01, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel.

Iedere kennisgeving bestemd voor de Service Aanvrager is in beginsel een e-mail die wordt verzonden naar het e-mailadres dat de Service Aanvrager voor registratie bij PaintDeals.com heeft opgegeven. De kennisgevingen kunnen ook per post naar de Aanvrager van de Service worden gestuurd, naar het adres dat hij tijdens de registratie heeft opgegeven.

Artikel 18. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Voorwaarden en de relatie met de Service Aanvrager worden beheerst en geïnterpreteerd door Belgisch recht en is onderworpen aan de jurisdictie van de Brusselse rechtbanken, tenzij een dwingende wetsinstantie een andere jurisdictie aanwijst.

VerfDeals.com : Algemene voorwaarden Voorwaarden Dienstverleners

Artikel 1. Definities

Tenzij de context een andere interpretatie vereist, hebben de onderstaande termen de volgende betekenis in het kader van deze Algemene Voorwaarden van Dienstverlener :

 • Job Announcement ( en ) elke opdracht aanvraag om de taken van een gevraagde dienst beschrijft en door een Service Requester op PaintDeals.com site wordt gepubliceerd ;
 • Evaluatie(s): elke beoordeling die een Service vrager op de website PaintDeals.com plaatst over de kwaliteit van het werk van één of meerdere Service Providers;
 • Vaardigheid: geschiktheid van een dienstverlener binnen een van de aangeboden dienstencategorieën ( loodgieterswerk , elektriciteit , metselwerk , dakbedekking , … ).
 • Account: de Gebruiker (de Service Aanvrager of Service Provider ) die gebruik maakt van de contactgegevens die hij op de PaintDeals.com website communiceert.
 • Lead fee: door de Dienstverlener in onderstaand beschreven proces aan PaintDeals.com betaald bedrag: De Dienstverlener die belang heeft bij de opdracht betaalt PaintDeals.com als vergoeding voor haar diensten een bedrag dat wordt vastgesteld op basis van het soort en aantal te verrichten diensten. Dit bedrag varieert naargelang de omvang van het contract. Dit bedrag is de dienst gemeld op de transactie wordt afgesloten ; Zodra de dienst dit bedrag is betaald , is hij verzekerd aan hem als een van de dienst aan de aanvrager wordt vertegenwoordigd . Er worden maximaal drie diensten aan de dienstaanvrager voorgesteld.
 • ” Relatie ” Service : de relatie tussen de Service en PaintDeals.com de huidige algemene voorwaarden , de webpagina’s van de Site, de gebruiksvoorwaarden van de PaintDeals.com website ( wettelijke bepalingen , regelgeving over cookies en bescherming van de privacy) omvat .
 • Service Aanvrager : een op PaintDeals.com geregistreerde gebruiker of een andere op PaintDeals.com geldig geregistreerde natuurlijke of rechtspersoon die door PaintDeals.com Job Announcement (Sollicitatie) plaats. In het kader van de uitlining van een Opdracht wordt hij beschouwd als een medecontractant van de Dienstverlener.
 • PaintDeals.com : het onder artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden ‘ Service’ nader gedefinieerde portaal / website die de diensten van PaintDeals.com aanbiedt.
 • Dienstverlener : iedere natuurlijke of rechtspersoon die in het kader van zijn op PaintDeals.com geldende beroepsactiviteiten is geregistreerd en tegen vergoeding Overeenkomsten voor een Dienst sluit die Aanvrager verricht. In het kader van de uitlining van een contract , wordt hij beschouwd als een aannemer van Job Aanvrager .
 • Service ( en ) van PaintDeals.com : in deze Algemene Voorwaarden en op de Site verder beschreven en door PaintDeals.com de site aangeboden service ( en ).
 • Site: de door PaintDeals.com geëxploiteerde website die toegankelijk is op http://www. PaintDeals.com
 • Opdracht : door een Service Aanvrager aangevraagde diensten/taken in de vorm van een mededeling met een omschrijving van de taken of diensten die de Aanvrager via PaintDeals.com aanvraagt.
 • Transactie (s): de uitwisseling en de overeenkomst gesloten tussen de Service Requester en de Service na hen via de site PaintDeals.com met elk contact kwam en afspraken over de uitlining van een contract gemaakt .

Artikel 2. Identificatie van de partijen en onderwerp van deze algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden regelen , in het kader van het gebruik van de Site en de Diensten , de relaties tussen :

 • enerzijds PaintDeals.com Straatsburgdok Noordkaai 3, 2030 Antwerpen , hierna ” PaintDeals.com ” genoemd ; en
 • ten tweede , in het registratieformulier nader omschreven persoon , hierna “de Aanvrager van de Dienst ” genoemd .

Contact opnemen met PaintDeals.com kan op het volgende adres: info@paintdeals.com

PaintDeals.com is een naamloze vennootschap onder de Belfius groep , met maatschappelijke zetel te Straatsburgdok Noordkaai 3, 2030 Antwerpen , met BTW-nummer BE0766834389

Artikel 3. De relatiebeheerder

Elk record in de PaintDeals.com website en elk gebruik van de diensten van PaintDeals.com houden waarin de Service Provider Algemene Voorwaarden aanvaard en alle documenten die deel uitmaken van de Relatie Service . Hij kan deze Algemene Voorwaarden bekijken via de onderkant van elke pagina van de website of tijdens de registratie op de links te klikken.

Deze Algemene voorwaarden zijn permanent beschikbaar op de site. De Service dient deze zorgvuldig te lezen, af te drukken en/of te downloaden en een kopie van de opslag te hebben.

PaintDeals.com kan deze Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen of bijwerken.

Door zich op de PaintDeals.com site te registreren , via de diensten van PaintDeals.com gebruik te maken , zorgt de Service ervoor dat de opgegeven contactgegevens correct zijn en verplicht hij zich elke wijziging onmiddellijk aan PaintDeals.com te melden.

De diensten van PaintDeals.com te gebruiken verbindt zich de Dienst zal de vertrouwelijke aard van bepaalde informatie na te leven ( meer bepaald zijn wachtwoord , gegevens over de betaling , etc .). De Dienstverlener is als enige verantwoordelijk voor zijn vertrouwelijke informatie en mag deze niet aan anderen doorgeven.

Zonder uitsluiting van andere rechtsmiddelen en in strijd met de Service Provider behoudt PaintDeals.com zich het recht voor om in geval van niet-naleving van de wet voor de diensten van PaintDeals.com en de gebruikersaccounts tijdelijk of permanent , geheel of gedeeltelijk te verminderen , op te schorten of te beëindigen ; de toegang tot de Website te verbieden ; de publicatie van gehoste inhoud uit te stellen of te annuleren ; technische en juridische maatregelen te nemen om gebruikers de toegang tot de Site te verhinderen . PaintDeals.com behoudt zich tevens het recht voor om onbevestigde accounts of accounts voor meer dan 24 maanden inactief te moeten annuleren.

Artikel 4. De diensten van PaintDeals.com

De diensten die PaintDeals.com op de Site aanbiedt omvatten het in de beschikbare set van een virtueel uitwisselingsplatform van service-aanvragen ( Job Application ) en aanbiedingen van diensten ( contract aanbod door de Service Provider ), de mogelijkheid om Job Aankondigingen voor plaatsen en contacten tussen de Service Aanvragers en de Service van het platform te vergemakkelijken .

PaintDeals.com staat in ieder geval tussen beide in en oefent geen enkele controle uit over de kwaliteit van de Aankondigingen van Opdrachten , de kwaliteit van de gebruiker en/of de uitlining van een transactie . PaintDeals.com kan op geen enkele manier beschouwd worden als een partij bij de transactie die tussen de Service en de Serviceaanvrager werd afgesloten , en is op geen enkele manier gebonden door de verbintenissen die werden aangegaan in het kader van deze overeenkomst . PaintDeals.com beperkte zich tot het hosten van de Aankondiging . PaintDeals.com oefent geen enkele controle uit over de volgende elementen:

 1. de identiteit , de kwaliteit , de intellectuele en technische vaardigheden , de solvabiliteit van de juridische status van de gebruikers , noch de juistheid van de gegevens die gebruikers verstrekken ;
 2. de aard en de wettigheid van het uitgevoerde werk ;
 3. de onderhandeling over, de inhoud en de afsluiting van een commando , en de uitlining ervan ;

De Service accepteert het , de Sollicitant op de site de kwaliteit van de Service uitgevoerd werk evalueert . PaintDeals.com oefent geen enkele controle uit over de evaluaties en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot deze evaluaties.

PaintDeals.com behoudt zich echter het recht voor om naar eigen inzicht dergelijke controles te laten uitvoeren alsmede het recht om de publicatie van beoordelingen te weigeren wanneer deze in strijd zijn met de goede zeden, beledigend, lasterlijk of smadelijk zijn.

Artikel 5. Verbod op onrechtmatig gebruik

De Service zorgt ervoor dat het de diensten van PaintDeals.com niet zal gebruiken voor illegale handelingen om vast te stellen of handelingen door de Relatiedienst en/of door de wet verboden zijn. Elk misbruik of frauduleus gebruik van de PaintDeals.com diensten en/of website is verboden.

Artikel 6. Transactie

De dienstverleners zijn rechtstreeks verbonden met de aanvragers van de diensten. PaintDeals.com neemt niet alleen de zaak deel van de contractuele relatie tussen de gebruikers door middel van het sluiten van de transactie volgens de onderling overeengekomen methoden ontstaat. PaintDeals.com faciliteert slechts de relatie door een vervoerder voor het verrichten van de te verrichten Transactie. Alleen de gebruikers zijn verantwoordelijk voor de nakoming van hun respectievelijke verplichtingen die voortvloeien uit de transactie of daar geassocieerd met liefde .

Artikel 7. Leidende vergoeding

7.1. Het gebruik van PaintDeals.com is in principe gratis voor de Servicevrager. Bovenop het bedrag van het contract / de taak worden geen extra kosten in rekening gebracht

7.2. Om PaintDeals.com te mogen gebruiken dient de Service Provider een Lead fee te betalen zoals bepaald in bovenstaand artikel

 1. Het bedrag van de Lead fee wordt berekend op basis van type en aantal uit te voeren prestaties / te leveren diensten in de context van elk contract . Dit hangt af van de omvang van elke Opdracht / Taak die door de Service Requestester wordt aangevraagd. Het bedrag van de te betalen dienst wordt aan Lead Fee meegedeeld voordat de transactie wordt afgesloten; voorgesteld wordt om Lead Fee rechtstreeks te betalen, hetzij door middel van een bankkaart, hetzij door middel van een creditcard (Visa, …). De Dienstverlener kan deze Lead Fee ook op factuur betalen. In dit geval dient de factuur binnen tien dagen na factuurdatum (de vervaldatum) contant te worden voldaan op de maatschappelijke zetel van PaintDeals.com. Eventuele geschillen over de factuur dienen binnen tien werkdagen schriftelijk door PaintDeals.com te zijn ontvangen. Na deze termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard door de Dienstverlener. Elke factuur die niet volledig betaald is op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met de intrestvoet die van toepassing is op handelstransacties , waarbij elke begonnen maand als lopend wordt beschouwd , en met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het bedrag van de onbetaalde factuur , met een minimum van 100 euro.

In geval van niet-betaling van één enkele factuur op de vervaldag zijn alle andere facturen onmiddellijk opeisbaar en behoudt PaintDeals.com zich het recht voor haar diensten van rechtswege en zonder ingebrekestelling op te schorten tot alle onbetaalde facturen, met inbegrip van verwijlintresten en de forfaitaire schadevergoeding, betaald zijn. De Dienstverlener is aansprakelijk voor de betaling van het laatste termijncontract , zelfs als deze niet ( volledig ) in rekening zijn gebracht , ondanks een opschorting of intrekking van zijn aanbiedingen .

PaintDeals.com heeft het recht om alle aanvragen , schulden , die de Dienstverlener kan hebben tegen PaintDeals.com te vereffenen .

De betaling van de Lead Fairy zorgt ervoor dat de Service Provider zelf daarvan met maximaal twee andere Service Providers voor het uitvoeren van de Opdracht / Taak aan de serviceaanvraag zal worden gepresenteerd.

Het bedrag van deze Lead fee is exclusief BTW. Deze vergoeding vergoedt de diensten van PaintDeals.com . Het staat de Dienstverlener vrij om Lead Fee niet te betalen, maar in dat geval heeft hij geen recht op de diensten van PaintDeals.com en kan PaintDeals.com hem niet aan een Service Requester voordragen voor een Job/Taak.

Artikel 8. Specifieke verplichtingen van de dienstverlener

De Dienstverlener is verplicht om :

> De Taken onafhankelijke basis uit te voeren en de wettelijke verplichtingen die dit statuut gerelateerde post voor het leven ,

> De PaintDeals.com website en de daarmee verbonden diensten niet te gebruiken wanneer hij wettelijk geen contracten mag afsluiten , als hij jonger is dan 18 jaar of als zijn account tijdelijk of voor onbepaalde tijd werd opgeschort .

> De voorwaarden van de transactie na te leven ; > De diensten in overeenstemming met de Transactie uit te voeren ;

> De structuur van de Lead Fee, het facturatieproces van PaintDeals.com of aan deze laatste verschuldigde vergoedingen niet te omzeilen of te manipuleren;

> Geen valse, onjuiste, misleidende of lasterlijke inhoud publiceren;

> Geen enkele actie om vast te stellen dat evaluaties en evaluatiesystemen schadelijk kunnen zijn;

> Zijn PaintDeals.com account (door het opnemen van de evaluatie ) en zijn pseudoniem zonder onze toestemming aan anderen over te maken ;

> De veiligheidsmaatregelen te nemen om het wachtwoord te beschermen : PaintDeals.com niet om het pseudoniem of het wachtwoord van iemand anders te gebruiken , of een andere persoon ( direct of indirect ) toestemming te geven om uw pseudoniem of wachtwoord te gebruiken ;

> Geen ongevraagde reclame (spam), kettingbrieven of piramidespelen te verspreiden of te publiceren;

> Geen virussen of andere technologieën om de schade te verspreiden kunnen veroorzaken aan PaintDeals.com of aan de gebruikers van de site;

> Op geen enkele manier zonder toestemming van de gebruiker informatie over hen te verzamelen, inclusief hun e-mailadressen;

> Uit de transacties van andere gebruikers in te verlaten ;

> Ervoor zorgen dat ze hun verplichtingen uit hoofde van de wet van 1976 inzake de bestrijding van illegale arbeid (voor bepaalde soorten taken) voor het leven nakomen. Ga voor meer informatie naar de volgende link: http://economie.fgov.be/fr/modules/regulation/loi/19760706_l_repression_travail_frauduleux_caractere_comm.jsp

PaintDeals.com behoudt zich het recht voor de Dienst of Gebruiker die verplichtingen niet na te komen van te dichtbij . Een Service Provider of een gebruiker kan daarom worden uitgesloten in de volgende gevallen :

o PaintDeals.com verneemt dat een gebruiker zijn sociale , fiscale of economische verplichtingen onder zijn statuut niet nakomt ;

o De gebruiker minstens drie (3) negatieve evaluaties (minder dan 3 sterren) kreeg.

De Service verbindt zich ertoe om de dienst die voor de Aanvrager van de baan wordt ingediend , geen strafbaar feit is volgens de contractuele , wettelijke en reglementaire bepalingen door met inbegrip van maar niet beperkt tot de wetten op namaak , racisme , goede zeden , auteursrechten , enz. . en geen afbreuk doet aan rechten van derden).

De Dienstverlener vrijwaart PaintDeals.com vervolgens ook van alle aanspraken van derden die zich beroepen op de niet-naleving van hun rechten. Zijn meer vastbesloten om de service te verantwoorden:

> alle schadevergoedingen die verschuldigd zijn aan eisende derden ,

> Alle kosten voor de onmiddellijke vervanging van het materiaal van PaintDeals.com dat bij inbeslagname werd meegenomen, of in dat het voorwerp van enige andere maatregel is, waardoor het materiaal voor PaintDeals.com blijvend of tijdelijk onbruikbaar wordt;

> alle commerciële of andere schade die PaintDeals.com lijdt als gevolg van een aanspraak van derden .

De Dienst te misbruiken , een probleem , een schending van de contractuele regels of ongepaste inhoud bepaalt is verplicht het te melden op het volgende adres : info@paintdeals.com Niettegenstaande het voorgaande kan PaintDeals.com naar eigen goeddunken elke kennisgeving of beoordeling op elk gewenst moment verwijderen .

Artikel 9. Verplichtingen van de zelfstandige

De Dienst is als enige exclusief verantwoordelijk voor al haar administratieve , commerciële , fiscale , sociale verplichtingen en voor haar verplichtingen inzake sociale zekerheid of andere .

De Dienstverlener verbindt zich ertoe om in de verbinding met PaintDeals.com schadeloos te stellen voor alle bedragen die uit de grond of zelfs door anderen van haar worden gevorderd, met inbegrip van de belastingdienst en de sociale zekerheid.

De dienst voert zijn werkzaamheden volledig onafhankelijk uit. Er is geen enkele manier om vanuit een ondergeschikt verband te komen. Omdat er geen sprake is van exclusiviteit tussen de Service Requester en de Service is deze laatste vrij voor andere opdrachten om rekening te houden met andere Service Applicants uit te voeren .

Artikel 10. Beëindiging

De Service kan worden geregistreerd op de website op elk gewenst moment te beëindigen door zelf de site van een brief of contact op te nemen met PaintDeals.com .

PaintDeals.com kan onvoorwaardelijk en onbeperkt een bericht sturen , de Relatiedienst ( tijdelijk of permanent ) opschorten of beëindigen , en Dienstverleners (a) de bepalingen van deze Relatiedienst niet naleeft of (b) die PaintDeals.com , naar eigen goeddunken , acht om de acties de verantwoordelijkheid van de dienst , de Gebruiker , aan derden of PaintDeals.com in gevaar brengen van de diensten van PaintDeals.com ontkennen .

Artikel 11. Schulden :

PaintDeals.com heeft als website host ten aanzien van Service slechts een middelenverbintenis.

PaintDeals.com is niet aansprakelijk te worden gesteld voor de inhoud van de geformuleerde Taak Verzoeken of Opmerkingen (Feedback), noch voor acties of het ontbreken van acties van andere Gebruikers ( verschillende van Service , Service Aanvrager , bezoeker ), en niet voor de diensten die de laatste bieden . De Service erkent de PaintDeals.com niet uit te zenden – of te betalen outplacement bureau is, noch enige andere vorm van particuliere werkgelegenheid bedrijf .

PaintDeals.com vertegenwoordigt al het werk dat de site de hele dag 24u/24u in de best mogelijke omstandigheden toegankelijk is. PaintDeals.com staat voor al het werk om een zo goed mogelijke service van kwaliteit te leveren. Rekening houdend met de risico’s die inherent zijn aan de gebruikte technologie kan PaintDeals.com echter niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste of onvolledige verspreide inhoud, voor het uitblijven van actie of voor het geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de diensten om welke reden dan ook, behalve in de veronderstellingen en omstandigheden die hieronder limitatief worden opgesomd.

Een technisch probleem, zoals een virus, een computerbug, kwaadwillige indringing of disfunctie van de website en/of software of databases die deze bevat, kan echter niet volledig worden uitgesloten. PaintDeals.com kan zelf in geval van grove schending door PaintDeals.com , in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade die Leden van de Service lijden door de gehele of gedeeltelijke website te raadplegen of de gehele of gedeeltelijke inhoud ervan te downloaden.

Wanneer PaintDeals.com deze acht nodig heeft om de kwaliteit van de aangeboden diensten te waarborgen kan hij de toegang tot de site voor onderhoudsdoeleinden onderbreken. De gebruikers zijn zich zelf bewust van de noodzaak om de website regelmatig te onderhouden. Daarom kan PaintDeals.com in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of zelfs welke uit een onderbreking van de dienst voor onderhoud van de site voortvloeit.

PaintDeals.com is niet aansprakelijk te worden ingesteld wanneer een Service niet of verkeerd voor een Job Announcement / Opdracht Aanvraag voor een Service Aanvrager is geselecteerd .

PaintDeals.com oefent op geen enkele wijze controle uit over de inhoud en/of het aanbod van Opdrachtaanvraag / Vacaturemelding van een Dienstaanvrager of de presentatie van Contractaanbiedingen door een Dienstverlener en onderwerpt beide aan een selectie. PaintDeals.com kan derhalve op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige aantasting van de rechten van derden als gevolg van de inhoud of de presentatie van Aankondigingen.

Indien de informatie en/of uitspraken in een Opdrachtaanvraag / Job Announcement of een Job Offer afbreuk doen aan de rechten van een derde ( waaronder begrepen een andere Service Applicant , een andere Service …) dienen deze de klachten direct over te dragen aan de Service Applicant of Service die respectievelijk de auteur is van de Announcement of de Offering.

PaintDeals.com is niet aansprakelijk voor de kwaliteit , rechtmatigheid en/of juistheid van de uitgevoerde werkzaamheden gevolgd door een bericht/verzoek dat op de website is geplaatst. PaintDeals.com kan niet garanderen dat de Service Requester of de Service Provider de Transactie zal uitvoeren. De twee laatstgenoemden zijn als enige verantwoordelijk voor de correcte uitlining van de transactie waarbij PaintDeals.com een derde is. PaintDeals.com heeft derhalve geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de Transacties.

De PaintDeals.com website is uitsluitend een online ruilsite. Alleen de gebruiker is verantwoordelijk voor de naleving van de algemene wet-en regelgeving , en meer bepaald voor de sociale wetten en de regelgeving met betrekking tot werkgelegenheid en opleiding . PaintDeals.com kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien de gebruiker door het gebruik van de diensten van PaintDeals.com en/of het uitvoeren van de transactie een inbreuk pleegt op bovengenoemde wet- en regelgeving.

PaintDeals.com aan de identiteit gegeven door een Service Aanvrager of Service Provider of door een gebruiker niet garanderen en garanderen de goed niet . PaintDeals.com controleert het Contact niet en is het waarin het aangeleverde en bijgewerkte Contact echt en naar behoren zijn .

In geval van een conflict met een of meer andere gebruikers , ontheft de gebruiker PaintDeals.com van willekeurige , klachten , claims en ( directe en indirecte ) , bekende of onbekende , voorziene of onvoorziene , geopenbaarde en niet geopenbaarde schade in het kader van of op enigerlei wijze , dan ook in verband met een dergelijk conflict.

De veronderstelling dat PaintDeals.com nog steeds aansprakelijk wordt gesteld, is de vergoeding in geen geval meer dan 150 EUR en dient in geen geval betaald te worden voor onrechtstreekse nadelen van welke aard ook of zelfs (verlies van kans op een premie, enz.).

Artikel 12. Afwezigheid van verklaring van afstand en gedeeltelijke ongeldigheid

Geen enkel document, ontwerp, briefwisseling, e-mail of welk document dan ook kan worden ingeroepen om te leiden tot een verbintenis die verschilt van of een toevoeging is aan de verbintenissen die zijn aangegaan onder de huidige voorwaarden.

Geen enkele handeling , gedraging , naleving , of nalaten van PaintDeals.com kan worden geïnterpreteerd als een , zelfs niet gedeeltelijke , terugtrekking van PaintDeals.com op de strikte en integrale uitlining van de bepalingen van deze algemene voorwaarden en van de bijzondere voorwaarden die daarop een aanvullende vormen .

In geval van gehele of gedeeltelijke nietigheid, niet-tegenwerpbaarheid of ongeldigheid van een of andere bepaling van deze voorwaarden , worden de overige voorwaarden daarvan op geen enkele wijze aangetast , en blijven zij derhalve volledig van kracht .

Artikel 13. Privacy en bescherming van persoonlijke gegevens

PaintDeals.com respecteert de wet op privacy. Voor meer informatie over de kennis van de Service Provider kunt u de discussie over privacy in de Algemene Gebruiksvoorwaarden en het beleid over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer die van de website PaintDeals.com beschikbaar is raadplegen.

Door zichzelf op deze website te registreren accepteert de Dienst die Contact informatie zal worden overgedragen aan de dienst, aanvragers en de openbare lijst van gegevens van de site zijn opgenomen .

Het is voor Service verboden het Contact van Service aanvragers aan het via de website PaintDeals.com verkregen om te delen met andere mensen (ook al maken ze deel uit van dezelfde groep van bedrijven). Dergelijk contact mag door de Dienstverlener alleen worden gebruikt door de Aanvrager van de Dienst werd geselecteerd .

Artikel 14. Intellectueel eigendom

Alle elementen van de Site, inclusief de tekst, grafische voorstellingen, logo’s en iconen, afbeeldingen, audiovisuele clips en software zijn eigendom van PaintDeals.com of haar content leveranciers en zijn auteursrechtelijk beschermd. De compilatie (d.w.z. het verzamelen, ordenen en samenvoegen) van elk element van deze site is exclusief eigendom van PaintDeals.com of haar softwareleveranciers en wordt beschermd door auteursrecht. Alle software op deze Site is eigendom van PaintDeals.com of haar softwareleveranciers en is auteursrechtelijk beschermd. De inhoud en de software van deze Site mogen uitsluitend in het kader van het gebruik van de diensten van PaintDeals.com worden gebruikt. Elk ander gebruik, inclusief het begrijpen, om de inhoud van deze Site te reproduceren, te wijzigen, door te sturen, opnieuw te publiceren, weer te geven of uit te voeren, is ten strengste verboden.

” PaintDeals.com” is een handelsmerk en/of gedeponeerd handelsmerk dat toebehoort aan PaintDeals.com en de grafische voorstellingen , logo’s en servicenamen zijn onderscheidende tekens die aan PaintDeals.com toebehoren . Deze tekens mogen niet zo worden gebruikt in relatie tot goederen of diensten die geen eigendom zijn van PaintDeals.com , waardoor zij verwarring kunnen scheppen bij de klant of de PaintDeals.com in diskrediet wordt gebracht of zou worden denigrerend .

De gebruiker mag de Site en de verschillende onderdelen daarvan alleen voor strikt persoonlijk gebruik raadplegen , reproduceren en de pagina’s die hij afdrukt .

Artikel 15. Aard van de betrekkingen tussen de partijen

De relatie tussen PaintDeals.com en de Service kan in geen geval worden beschouwd als een partnerschap , een joint venture of enige andere associatie tussen de partijen . Geen enkele partij wordt beschouwd als een agent of werknemer van de andere partij . De relatie tussen PaintDeals.com en de Service Providers wordt beschouwd als die van een onafhankelijke contractpartij.

Artikel 16. Overdracht van rechten en verplichtingen

Het is de Dienst verboden zijn rechten en plichten als gevolg van de relatie die hij met PaintDeals.com onderhoudt zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van PaintDeals.com geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan anderen. PaintDeals.com is gerechtigd om zonder voorafgaande schriftelijke of mondelinge toestemming de rechten en verplichtingen die in deze relatie geheel of gedeeltelijk voortvloeien aan derden over te dragen.

Onder voorbehoud van de bovenstaande beperkingen op de afstand recht uit de bepalingen van deze relatie die het bevatte zijn niet goed voor de partij en verbinden hen hun respectievelijke erfgenamen , wettelijke vertegenwoordigers , opvolgers en rechtverkrijgenden .

Artikel 17. Meldingen

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, moet elke kennisgeving aan PaintDeals.com per e-mail worden gestuurd naar info@ PaintDeals.com .be of per post naar PaintDeals.com RT 25/01, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel.

Elke kennisgeving bestemd voor de Service is in principe een e-mail verzonden naar het e-mailadres dat aan de Service bij registratie aan PaintDeals.com heeft opgegeven. Kennisgevingen kunnen ook per post naar de Dienstverlener worden gestuurd, naar het adres dat bij de registratie is opgegeven.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Deze Voorwaarden en de relatie met de Dienstverlener worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht en zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Brusselse rechtbanken.

Hulp nodig?
De waardering van www.paintdeals.com bij WebwinkelKeur Reviews is 9.0/10 gebaseerd op 22 reviews.